ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7787/21.9.2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 85-86 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΑΔΑ: ΨΖΩΗ469ΗΡ5-33Χ)

Το Γ.Ε.Ν.Ε. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7787/21.9.2023 Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων για το Τμήμα Γραμματείας-Διαχείρισης και το Τμήμα Ναυτικής Εργασίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, καταρτίσθηκε από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΝΠΔΔ αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ προσωρινός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται ενώπιον του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους  στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν.Ε.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Τμήματος Γραμματείας-Διαχείρισης ΓΕΝΕ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Τμήματος Ναυτικής Εργασίας ΓΕΝΕ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε τους άνεργους ναυτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία του ΓΕΝΕ Πειραιά ότι από Πέμπτη 01/07/2021 ενεργοποιείται για αυτούς η απόδοση δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., η οποία προβλέπεται στο ΦΕΚ 2357 Β΄/ 03-06-2021.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας περιέχονται στο αρχείο που ακολουθεί.

–  Αρχείο word με οδηγίες

–  ΦΕΚ 2357 Β΄/ 03-06-2021

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι άνεργοι ναυτικοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ Πειραιά κι επιθυμούν την εγγραφή τους, προκειμένου να είναι και δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης, παρακαλούμε να ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της ανακοίνωσης 20/04/21 στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΕ για την έκδοση κάρτας ανεργίας και την εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή καταγραφή των στοιχείων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ενδιαφερομένων.