ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7787/21.9.2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 85-86 ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΑΔΑ: ΨΖΩΗ469ΗΡ5-33Χ)

Το Γ.Ε.Ν.Ε. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7787/21.9.2023 Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων για το Τμήμα Γραμματείας-Διαχείρισης και το Τμήμα Ναυτικής Εργασίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, καταρτίσθηκε από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΝΠΔΔ αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ προσωρινός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται ενώπιον του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους  στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν.Ε.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Τμήματος Γραμματείας-Διαχείρισης ΓΕΝΕ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Τμήματος Ναυτικής Εργασίας ΓΕΝΕ