ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/11/2020

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας και διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία , καλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:
epidotisi@generg.gr
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Παρουσίες ήδη επιδοτουμένων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130.

ΑΙΤΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ MAIL
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ